Elektroinštalácie Sereď – Elektrikár Sereď

elektroinštalácie Sereď-elektroinštalácia rodinného domu Sereď – elektrikár Sereď

elektroinštalácie sered - elektrikár sered
Elektroinštalácie Sereď

Elektroinštalácie Sereď v novostavbách rodinných domoch  je podľa želania zákazníkov, to jest na mieru. Na uvedených rodinných domoch boli káble vedené do steny. Žiadne káble po zemi, ktoré by prekážali alebo by zdržovali pri stavebných prácach. Vďaka tomu majiteľ „investor“ šetrí pri stavbe čas aj peniaze čo je prioritou pre majamielektro. V uvedených r. d. je vykonaná už nadštandardná elektroinštalácia „elektrifikácia“, časť priestorov je riešená senzormi na svetlá, na nočné svetlá, nechýba ani alarm, kamerový systém,  videovrátnik, regulácia teploty pre každú miestnosť. Elektroinštalácia na mieru si vyžaduje vysokú mieru pripravenosti, flexibility a odborný prístup.

Elektroinštalácie Sereď

Elektroinštalácie „resp. elektrifikácia“ sa začali zavádzať v 20-30 rokoch minulého storočia. Prvé elektroinštalácie boli úplne jednoduché. Jednalo sa len o pár svetiel a zásuviek v celom dome. Zo začiatku sa používali hliníkové drôty ťahané v ochranných elektrických“inštalačných“ trubkách. Neskôr ich nahradili hliníkové káble. Všetky elektrické rozvody boli chránené poistkami. Rokmi, skúsenosťami a neustálou náročnosťou či už odberom elektrickej energie, využívaním internetu a pod sa aj inštalácie v rodinných domoch postupne zlepšovali, zväčšovali. V súčasnej dobe sa ťahajú len medené elektrické rozvody.

Medené elektrické rozvody

Medené elektrické rozvody sú trvácnejšie, sú zaťažiteľnejšie preto spĺňajú všetky kritéria súčasnej modernej doby. Dnes máme už bežne rodinné domy, ktoré nepotrebujú plyn. Vykurovanie, varenie je riešené elektrinou. Preto by sa mal brať ohľad na presnosť, kvalitu spojov a čo je najviac dôležité aj efektívnosť, teda rozmiestnenie a samotné riešenie elektroinštalácie. Každý dom, objekt je iný, teda zakaždým potrebujeme aj iné riešenie elektroinštalácie. Náročnosť rodinných domov, objektov alebo bytových jednotiek je rôzny, záleží od majiteľa každého z nich a pri stále sa zvyšujúcich nárokoch na elektroinštalačné práce sa využívajú čoraz viac prepracovanejšie metódy, preto aj pre tím majami je prioritou nasledovať trend v spoločnosti a ponúknuť zákazníkom čo najlepšie možnosti využitia noviniek v elektrotechnickom priemysle.

Sereď bleskozvody

bleskozvody - bleskozvod - elektroinštalácie sered
Bleskozvod

Bleskozvody boli prevedené mrežovou a hrebeňovou sústavou v meste Sereď boli vykonané na mieru podľa typu a polohy domu. Na bleskozvody bol použitý hliníkový drôt, ktorý bol spevnený miernym obtočením.  Hlavnou úlohou bleskozvodu je chrániť majetok , objekty a osoby pred neželanými vplyvmi atmosferických výbojov , pred bleskami ktoré dokážu pomocou výboju vytvoriť nežiaduce účinky na daný objekt i v ňom. Pri údere blesku do chráneného objektu sprostredkujú jeho bezpečný zvod priamo do zeme. Bleskozvody chránia majetok, a aj životy v objekte. Pri údere blesku do nechráneného objektu hrozí požiar, narušenie statiky, poškodenie majetku ako aj nebezpečenstvo smrteľného vplyvu vo vnútri objektu. Bleskozvod sa skladá z troch častí :  prvou časťou bleskozvodu sú zachytávače.

Bleskozvody – Zachytávače

bleskozvod - bleskozvody - elektroinštalacie sered
bleskozvod

Zachytávače ukončujú časť bleskovej sústavy nad chráneným objektom a tým likvidujú nebezpečenstvo požiaru, zachytávajú blesk. Sú tvorené zachytávacími tyčami „jímačmi“, kovovými sieťami, hrebeňmi a pod. Ďalšou súčasťou bleskozvodového systému sú spojenia a zvody.

Bleskozvody – Spojenia a zvody

Spojenia a zvody tvoria sústav medzi zachytávacimi tyčami a uzemnovačmi v zemi. Väčšinou ich tvorí kovový drôt alebo kábel, v menej častých prípadoch pásový vodič. Na rodinné domy, haly, budovy sa používa drôt. V dnešnej dobe sa najčastejšie používa hliníkový drôt, ktorý postupne nahrádza pozinkovaný drôt. Zvody sú  prichytené rôznymi skrutkami, svorkami a spojkami ako napríklad žľabové „odkvapové“ spojky, pripojovacie svorky, rôzne príchytky na stenu…

Bleskozvody – Uzemnovače

bleskozvody - bleskozvod
bleskozvod

Uzemnovače zabezpečujú prechod blesku do zeme. Sú tvorené kovovou doskou, tyčami alebo pripojením na kovové vedenia trvale umiestnené pod zemou. Uzemnovače musia byť pevne spojené zo zemou aby sme získali čo najnižší odpor a teda čo najlepšie zvedenie blesku do zeme. Pre každý objekt je vhodný iný typ bleskozvodu, pre každý objekt sa robí individuálne to jest na mieru. Poznáme viacero sústav bleskozvodov. Pre objekty s plochými strechami a objekty s veľmi malým spádom „sklonom“ striech sa používa mrežová sústava.  Najčastejšie sem patria budovy ako sklady, domy s plochými strechami, školy, paneláky, priemyselné budovy….
Ďalšou sústavou je hrebeňová sústava. Hrebeňová sústava sa používa na všetkých objektoch, kde je strecha s väčším spádom. Používaná je najmä pri rodinných domoch s klasickou strechou. Poslednou sústavou, ktorá sa využíva je tyčová sústava. Tyčová sústava sa využíva pri výškových stavbách ako napríklad vysielače, komíny a pod.

Zavedenie elektrickej prípojky, elektrikár Sereď

Elektrická prípojka - prípojky - elektroinstalacie sered
Elektrická prípojka
Elektrická prípojka - prípojky
Elektrická prípojka

 Elektroinštalácie Sereď

 

Elektrická prípojka v chatovej oblasti mesta Sereď bola vykonaná podľa projektovej dokumentácie a boli dodržané všetky náležitosti, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou pri zavádzaní elektrickej energie do objektov. Prípojka je dlhá viac ako 100 metrov, preto naši elektrikári zabezpečili vypínaciu slučku pozinkovanou pásovinou.  Aby sme zabezpečili vhodnú vypínaciu slučku bola pri objekte do zeme umiestnená uzemňovacia pásovina FeZn 40/3  Kábel bol vedený v zemi v ochrannej PVC rúre a nad káblom je umiestnená výstražná fólia, ktorá informuje o uložení elektrického vedenia pod ňou.

Elektrické prípojky

elektrické prípojky-prípojky prípojky

Elektrické prípojky sú neoddeliteľnou  súčasťou každého objektu, ktorý využíva elektrickú energiu „elektriku“. Život bez elektriny si dnes nevieme ani predstaviť. Elektrina v dome je neoddeliteľnou súčasťou nášho každodenného života. Elektrina postupne nahrádza iné zdroje energie ako napr. plyn.  Preto treba v dnešnej dobe brať väčší dôraz na elektrické prípojky a hlavne na kvalitu prevedenia, dodržania projektovej dokumentácie, dostatočnej ochrane elektrického vedenia v zemi a takisto veľmi dôležitá vec výstražné značenie, ktoré informuje o uložení kábla na danom mieste.

Zanedbanie povinností

Nedodržaním alebo zanedbaním niektorých z týchto častí elektroinštalácii hrozí, že daný objekt “ rodinný dom, bytové priestory, nebytové priestory, priemyselné objekty…“ môže mať v budúcnosť problém s odoberaním elektrickej energie. Môže prísť k roztrhnutiu elektrického vedenia z dôvodu neoznačenia výstražnou fóliou alebo odchýlením sa od trasy projektu. Následky roztrhnutia, poškodenia elektrického vedenia majú za následok nefunkčnost elektrického vedenia. S tým súvisia aj problémy s odoberaním elektrickej energie.
Teda prichádza k materiálnej škode, ktorej sa chceme všetci vyhnúť. Preto treba brať dôraz pri zavádzaní elektrických prípojok aby nedochádzalo k zbytočným problémom s odoberaním elektrickej energie do budúcna. Nechať túto dôležitú časť na odborníkov, ktorí musia dodržať všetky postupy pri vedení elektrického vedenia do daných objektov je preto dobrou voľbou. Naši elektrikári sa riadia platnými normami v elektropriemysle. Dodržujú všetky náležitosti pri elektroinštalačných prácach a pri elektrifikácii je pre tím majamielektro prioritou

kontakt