Bleskozvody

Bleskozvody – hlavnou úlohou je chrániť majetok , objekty a osoby pred neželanými vplyvmi atmosferických výbojov , pred bleskami ktoré dokážu pomocou výboju vytvoriť nežiaduce účinky na daný objekt i v ňom. Pri údere blesku do chráneného objektu sprostredkujú jeho bezpečný zvod priamo do zeme. Chránia majetok, a aj životy v objekte. Pri údere blesku do nechráneného objektu hrozí požiar, narušenie statiky, poškodenie majetku ako aj nebezpečenstvo smrteľného vplyvu vo vnútri objektu. Skladá sa z troch častí :  prvou časťou sú zachytávače.

bleskozvody-bleskozvod-montáž bleskozvodov-majamielektro
                   oddialený zachytávač

 

Zachytávače

Zachytávače ukončujú časť bleskovej sústavy nad chráneným objektom a tým likvidujú nebezpečenstvo požiaru, zachytávajú blesk. Sú tvorené zachytávacími tyčami „jímačmi“, kovovými sieťami, hrebeňmi a pod. Ďalšou súčasťou sú spojenia a zvody.

Spojenia a zvody

Spojenia a zvody tvoria sústav medzi zachytávacími tyčami a uzemnovačmi v zemi. Väčšinou ich tvorí kovový drôt alebo kábel, v menej častých prípadoch pásový vodič. Na rodinné domy, haly, budovy sa používa drôt. V dnešnej dobe sa najčastejšie používa hliníkový drôt, ktorý postupne nahrádza pozinkovaný drôt. Zvody sú  prichytené rôznymi skrutkami, svorkami a spojkami ako napríklad žľabové „odkvapové“ spojky, pripojovacie svorky, rôzne príchytky na stenu…

 

Uzemňovače

Uzemňovače  zabezpečujú prechod blesku do zeme. Sú tvorené kovovou doskou, tyčami, pásovinami v základovom páse alebo pripojením na kovové vedenia trvale umiestnené pod zemou. Uzemňovače musia byť pevne spojené zo zemou aby sme získali čo najnižší odpor a teda čo najlepšie zvedenie blesku do zeme. Pre každý objekt je vhodný iný typ bleskozvodu, a preto sa robí individuálne to jest na mieru. Pre objekty s plochými strechami a objekty s veľmi malým spádom „sklonom“ striech sa používa mrežová sústava.  Najčastejšie sem patria budovy ako sklady, domy s plochými strechami, školy, paneláky, priemyselné budovy….
Ďalšou sústavou je hrebeňová sústava. Hrebeňová sústava sa používa na všetkých objektoch, kde je strecha s väčším spádom. Používaná je najmä pri rodinných domoch s klasickou strechou. Poslednou sústavou, ktorá sa využíva je tyčová sústava. Tyčová sústava sa využíva pri výškových stavbách ako napríklad vysielače, komíny a pod.

majamielektro kontakt